LT | EN

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas stojant į Informatikos inžineriją?

Norint studijuoti Šiaulių universitete informacinių technologijų specialybę būtina turėti vidurinį ar jam prilygstantį išsilavinimą ir atitikti šiuos du reikalavimus:
 1. Konkursinis balas (KB) nemažiau kaip 2 baigusiems 2016 m., 1,2 baigusiems 2015 m., netaikomas baigusiems 2014 m. ir anksčiau;
 2. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2016 m. išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas (VBE). Baigusiems 2015 m. ir anksčiau vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. Rekomenduojama laikyti šiuos egzaminus (turi didžiausia įtaka KB):
  • Matematika (ME) - privalomas VBE visiems (išskyrus stojantiesiems į menų studijas), įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų;
  • Lietuvių kalba ir literatūra (LKE). Stojant į universitetines studijų programas, privalomas yra lietuvių kalbos ir literatūros VBE įvertinimas;
  • Užsienio kalbos (UK). Išlaikytas egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų.
  • Informacinės technologijos arba fizika (ITE). Rekomenduojama rinktis nes prideda 0,2 prie KB.
Ketinančių studijuoti sąrašas sudaromas atsižvelgiant į konkursinį balą (KB), kuris skaičiuojamas:

KB = ME*0,4+LKE*0,2+UK*0,2+ITE*0,2+PB

čia PB - papildomi balai.

Papildomi balai skiriami už:
 • Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedami: I vieta – 5 balai, II vieta – 3 balai, III vieta – 2 balai;
 • Šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedami: I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas;
 • Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją pridedamas 1 balas.
Pastaba: Vertinami tik 11-12 klasių olimpiadų pasiekimai. Už to paties tipo olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų tipų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą).

Stojantiesiems surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybė teikiama (prioriteto mažėjimo tvarka):
 • Turintiems brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, didesnę sumą;
 • Turintiems brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, didesnį įvertinimą.