LT | EN

Informatikos inžinerijos magistro studijų programos aprašymas

Būtinas išsilavinimas: aukštasis universitetinis (bakalauras).
Studijų tipas
: universitetinės studijos
Studijų sritis: technologijos mokslai.
Studijų kryptis: informatikos inžinerija.
Valstybinis kodas: 621E10002.
ISCED kodas: 51252.
Studijų pakopa: Antroji pakopa (magistro).
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos inžinerijos magistras.
Suteikiamas išsilavinimas: antros pakopos aukštasis universitetinis.
Studijų forma (trukmė): nuolatinės (2 m).
Kreditai: 120 ECTS.

Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, įvairios paskirties sistemų projektavimo, technologinį bei kitą inžinerinį ar vadovaujančio pobūdžio darbą įmonėse bei mokymo ar mokslo organizacijose. Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis suteikia galimybę toliau studijuoti informatikos inžinerijos (arba ekvivalenčios studijų programos) doktorantūroje ir siekti daktaro mokslinio laipsnio.

Informatikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti informatikos inžinerijos specialistais-mokslininkais.

Baigęs studijas, informatikos inžinerijos magistras turi šias kompetencijas:
 • Žinių ir jų taikymo:
  • Turi fundamentinių žinių ir supratimą apie informacijos saugos standartus, duomenų apsaugos modelių ir technologijų taikymo savybes.
  • Žino ir supranta paskirstytų sistemų projektavimo, kūrimo, valdymo ir infrastruktūros optimizavimo principus.
  • Kūrybiškai taiko įgytas fundamentines žinias apie mokslinio tyrimo ar eksperimento parengimo, vykdymo ir rezultatų apdorojimo būdus bei metodus.
  • Geba analizuoti, vertinti ir taikyti informatikos inžinerijos ir naujausių informacinių technologijų taikymo metodus.
 • Tyrimų vykdymo:
  • Geba rinkti, apdoroti, sisteminti duomenis ir informaciją, atlikti empirinius tyrimus, sprendžiant mokslines ir praktines informatikos inžinerijos problemas.
  • Geba apibendrinti, integruoti ir derinti įvairių disciplinų žinias bei jas kūrybiškai taikyti tiriant informatikos inžinerijos metodus, techninę ir programinę įrangą.
  • Išmano kiekybinių ir kokybinių tyrimų panaudojimo skirtumus ir geba juos taikyti informatikos inžinerijos metodų, informacinių sistemų objektyviam vertinimui ir savybių nustatymui.
  • Geba integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, trūkstant išsamios informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei jų galimą poveikį.
 • Specialiąsias:
  • Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti inžinerinius tyrimus, savarankiškai pasirenkant kompleksines technines, programines, organizacines ir metodines priemones.
  • Geba kurti ir vystyti įvairios paskirties programines sistemas, taikant įvairius analizės, procesų modeliavimo, specifikavimo, projektavimo, testavimo bei kūrimo eigos valdymo metodus.
  • Geba pritaikyti informatikos teorinius principus ir technologines naujoves inžinerinių problemų sprendimui.
  • Geba analizuoti, parinkti ir taikyti informacijos saugos, dirbtinio intelekto, duomenų gavybos ir kitų informatikos inžinerijos temų teorinius metodus ir technologijas.
 •  Socialines:
  • Geba aiškiai ir sklandžiai perteikti informaciją raštu ir žodžiu informatikos inžinerijos specialistams ir visuomenei, sprendžiant informatikos inžinerijos problemas, uždavinius, pristatant tyrimus ir jų rezultatus, vartojant informatikos inžinerijos sąvokas ir terminologiją.
  • Geba dalykiškai bendrauti, diskutuoti, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, priimti konstruktyvią kritiką.
  • Geba vadovautis profesine etika ir pilietiškumu bei prisiimti atsakomybę už pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, jos vertinimą ir tobulinimą.
 • Asmenines:
  • Geba savarankiškai planuoti ir vykdyti savišvietos procesą informatikos inžinerijos ir asmenybės ugdymo srityse.
  • Jaučia moralinę atsakomybę už veiklos rezultatų poveikį kultūrinei, socialinei ir informacinei visuomenės raidai.
  • Geba planuoti, organizuoti ir įgyvendinti novatoriškus socialinius, kultūrinius ir komercinius projektus, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio partneriais.

Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu, kurį gali rinktis pats studentas, tačiau jame privalo būti naujumo ir moksliškumo elementų.